SAPO Messenger

O SAPO Messenger permiti halo komunikasaun iha tempu real ho ita-nia belun sira hotu, independentemente husi serbisu messaging ne’ebé Ita utiliza.

Escolla dalan komunikasaun preferensiál nian

 • Halo login iha SAPO Mail ho ita-nia SAPO email i ko’alia ho ita-nia belun sira bainhira ita konsulta no haruka email.

 • ou
 • Ko’alia ho ita-nia belun sira iha komputadór naran ida ne’ebé iha asesu ba internet!
  La husu download.

Funsionalidade prinsipal sira

 • Integrasaun kontaktu sira

  Integra ita-nia kontaktu sira husi MSN ka Gtalk

  hatene liután
 • Transferénsia ba fixeiru sira

  Transfere ho fásil fixeiru ho ita-nia kontaktu sira.

  hatene liután

Aplikasaun Messenger nian hakotu ona, atu usa ita-nia konta SAPO nian iha palikasaun ruma bele konsulta iha ajuda.