Browsers

Avizu husi pájina ida ne’é mosu tamba ami detekta ita uza hela versaun antigu ida ba ita nia browser.
Ami rekomenda atu ita halo aktualizasaun ba browser atu bele uza SAPO Mail.

Browser ne’é saida

Browser hanesan programa ida atu bele tama iha Internet no mai kedas ho ita nia komputador. Iha browser oin barak ke permite ita atu iha asesu ba Internet, hanesan exemplu ida ke frekuente mak Internet Explorer ho símbolu ie

Razaun atu halo aktualizasaun ba browser

Asesu ho seguransa iha Navegasaun

Asesu lalais liu ba nia utilizasaun

Asesu diak liu ba dezempeñu dsite sira nebe’é akompaña tendensia husi Internet

Asesu máximo ba potensial nebe’é iha

Browser sira ne’é , hanesan kualker produtu, iha bebeik aktualizasaun atu bele hadian diak liu tan ita nia experiensia no seguransa wainhira halo navegasaun iha Internet. Ba utilizador hotu hotu atu iha experiensia utilizasaun ida ke diak presiza atu iha browser ba asesu iha Internet ho versaun foun liu.

Pasu atu halo aktualizasaun ba browser

1. Identifika uluk lai browser saida mak ita uza, liu husi naran nebe’é mosu iha programa be ita hili atu tama ba Internet nia leten;

2. Hili íkon sira tuir mai ne’é, nebe’é sei lori ita ba site browser ne’é nian tuir nia rekomendasaun;

3. Halo download ba versaun foun liu nebe’é destaka hela iha site ne’é

Nota: download/transferensia ba kualker browser nebe’é refere iha kraik ne’é gratuitu

Se ita la halo aktualizasaun ida ne’é mak sei akontese

Sei la konsege atu hare ka utiliza site/servisu nebe’é iha Internet ho máximu performance no sei kontinua suseptivel ba falla seguransa nian, tamba versaun foun sira ne’é hadian tiha ona falla sira ne’é iha browser.